Procesul de instruire

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” organizează şi desfăşoară procesul de învăţământ pe baza curriculum-ului aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 3499 din 29.03.2018.

Obiectivul de bază al instruirii îl constituie „Dezvoltarea trăsăturilor umane, însuşirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor necesare practicării profesiei de asistent medical generalist”.

1. Cultivarea însuşirilor umane necesare comunicării cu bolnavii şi înţelegerii stărilor sufleteşti ale acestora

2. Cunoaşterea temeinică a anatomiei şi fiziologiei omului:

 • funcţiile organelor omului
 • tipuri de îmbolnăviri
 • metode de prevenţie a îmbolnăvirilor

3. Formarea competenţelor şi tehnicilor de îngrijire şi aplicarea tratamentelor indicate de medic bolnavilor

Obiectivele permanente ale şcolii şi finalităţi educaţionale pentru absolvenţi:

 1. Asigurarea unui învăţământ medical de calitate în conformitate cu standardele U.E.
 2. Asigurarea unei pregătiri profesionale de specialitate la nivelul exigenţelor serviciilor medicale din U.E.
 3. Să ocupăm poziţie fruntaşă în topul şcolilor particulare cu profil sanitar din Bucureşti
 4. Să formăm personalităţi oneste şi devotate îngrijiri omului
 5. Să construim elevilor un set de valori indivduale de natură profesională, socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întrega carieră

Instruirea teoretică se realizează în şcoală, baza didactică asigurând toate condiţiile utilizării metodelor practice de învăţare: demonstraţii, simulări, aplicaţii etc.

Instruirea clinică se realizează în perioade compacte de practică, în spitalele cu care şcoala are încheiate contracte de parteneriat, în formaţii medicale, sub îndrumarea medicilor şi asistentelor din spitale.

Pe toată perioada de scolarizare de 3 ani colectivul de cadre didactice urmăreşte ca toţi elevii să-şi însuşească temeinic întreaga tematică prevăzută în programele de instruire.

Practicarea profesiei de asistent medical, înseamnă o mare răspundere faţă de viaţa oamenilor.

În acest sens un rol important îl au evaluările aplicate:

 • după fiecare capitol/competenţă
 • semestrial
 • sumative (teorie+practică) împreună cu spitalele, după fiecare perioadă de practică

În funcţie de rezultatele de la evaluări fiecare cadru didactic îşi reglează metodele de instruire şi concep planuri de măsuri individuale, sau de grup, pentru remedierea eventualelor lipsuri în pregătire.

În acest context educaţia şi formarea profesională a elevilor Şcolii Postliceale Sanitare „Sfântul Ioan” are ca finalitate principală formarea competenţelor înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini necesare pentru:

 • împlinirea şi dezvoltarea personală
 • integrarea socială
 • ocuparea unui loc de muncă
 • educarea în spiritul demnităţii şi toleranţei
 • cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană faţă de valorile moral – civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural
Meniu