Oferta educațională

Profil medical

 • Specializarea: Asistent medical generalist – 112 de locuri – anul I
 • Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
 • Calificarea profesională: Asistent medical generalist
 • Nivelul: 5
 • Forma de învăţământ: la zi
 • Durata studiilor: 3 ani
 • Oportunităţi de plasament pe piaţa muncii: în reţeaua sanitară de stat şi privată, în oricare din secţiile spitalului (medicină internă, chirurgie, ATI, pediatrie, obstetrică-ginecologie, ORL, geriatrie, etc.), clinici, laboratoare, cabinete stomatologice, atât în tară cât şi în ţările din Uniunea Europeană.

* Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

Obiectivele principale

 • Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit absolvenţilor accesul pe piaţa muncii în profesia de asistent medical generalist
 • Să pregătim tineri cu un bun nivel de cultură profesională şi socială, capabili să răspundă aşteptărilor societăţii
 • Să respectăm şi să promovăm valorile fundamentale ale unei societăţi sănătoase
 • Să oferim elevilor un cadru cât mai bun pentru cunoaştere, pentru studiu prin descoperire utilizând mijloace moderne de învăţământ
 • Să construim elevilor un set de valori individuale de natură profesională, socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră

Baza materială

 • săli de demonstraţie dotate cu cele mai moderne mijloace de instruire (manechine, video-proiector, laptop, echipamente şi instrumente necesare demonstrării orale sau simulate a proceselor de bază în îngrijirea nursing)
 • laborator de informatică mobil
 • săli de curs
 • bibliotecă

Contracte pentru derularea stagiului clinic

 • Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan”
 • Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”
 • Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
 • SANADOR
 • Clinica MAX

Parteneriate

Şcoala are încheiate parteneriate cu firme de recrutare şi plasare pe piaţa muncii a absolvenţior, care doresc să urmeze o carieră în domeniul sanitar în ţări din Uniunea Europeană.

Şcoala oferă pregătire gratuită pentru examenul de bacalaureat în parteneriat cu Liceul PROFESIA.

Durata studiilor

Durata studiilor este de 3 ani, cu frecventa la zi. Structura anului şcolar cuprinde un număr de 42 săptămâni repartizate câte 21 de săptămâni pentru fiecare semestru.

Anul I
– 28 săptămâni învăţământ teoretic
– 14 săptămâni învăţământ clinic

Anul II
– 22 săptămâni învăţământ teoretic
– 20 săptămâni învăţământ clinic

Anul III
– 20 săptămâni învăţământ teoretic
– 22 săptămâni învăţământ clinic

Scoala functioneaza in doua schimburi

Programul de dimineaţă: 7:00-14:00. Programul de după-amiază 14:00-20:00.

Elevii pot opta la înscriere pentru programul de dimineaţă sau pentru cel de după-amiază.

Între elevi şi şcoală se încheie contracte de şcolarizare prin care se stabilesc, potrivit legii, obligaţiile părţilor contractante pe durata studiilor.

Perioada de înscriere

Înscrierea candidaţilor se face începând cu data de 15 martie 2022, la secretariatul şcolii, între orele 9:00-15:30.

Acte necesare la înscriere

 • Cerere de înscriere
 • Copie certificat de naştere
 • Copie carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere
 • Certificat de absolvire a liceului / diplomă de bacalaureat / adeverință de absolvire a liceului, după caz, sau dovada recunoașterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de învățământ din străinătate
 • Foaie matricola învățământ liceal
 • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională asistent medical generalist
Meniu