Oferta curriculară

Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” îşi propune să asigure elevilor un act educaţional complet pentru a fi competitivi pe piaţa muncii, să formeze specialişti capabili să îngrijească oameni sănătoşi şi bolnavi. Promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în profesia de asistent medical generalist şi în societate.

În toţi anii şcolari de la autorizare şi până în prezent activitatea Şcolii Postliceale Sanitare „Sfântul Ioan” a fost orientată în direcţia creşterii calităţii actului instructiv-educativ, prin realizarea unui învăţământ modern, eficient, practic, aplicativ, deschis spre schimbare şi învăţare în context european.

Din această perspectivă s-a urmărit formarea unui absolvent în măsură să se integreze activ în viaţa socială, să-şi articuleze propriul traseu de dezvoltare intelectuală şi profesională la nevoile sale şi ale comunităţii.

Directiva 2013/55/EU include un set de cunoștințe și competențe profesionale de bază, cerințe educaționale minimale pentru asistenții medicali generaliști. Formarea asistentului medical generalist oferă garanția că profesionistul respectiv a dobândit următoarele cunoștințe și competențe:

Numărul de ore de învăţământ pentru asistenţi medicali generalişti conform Curriculum-ului aprobat prin OMEN nr. 3499/29.03.2018 se împarte asftel:

Orele de învăţământ teoretic precum şi orele de laborator tehnologic se desfăşoară în cadrul şcolii, în săli de clasă, laboratoare şi săli de demonstraţie cu o bună dotare.

Învăţământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale și în alte instituții sanitare, precum și în colectivitate, inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu, școala asigurând fiecărui elev loul de practică prin contracte încheiate cu unități sanitare.

Învăţământul clinic are ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel, incluzând prevenirea bolii, educaţia sanitară, precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgenţă, de reanimare şi de transfuzie sanguină.

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru ŞCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Calificarea profesională: Asistent medical generalist
Anul şcolar are 42 de săptămâni

Anul I

SEMESTRUL I – 21 săptămâni (14 săptămâni TEORIE + 7 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)
SEMESTRUL II – 21 săptămâni (14 săptămâni TEORIE + 7 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

Anul II

SEMESTRUL I – 21 săptămâni (11 săptămâni TEORIE + 10 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)
SEMESTRUL II – 21 săptămâni (11 săptămâni TEORIE + 10 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

Anul III

SEMESTRUL I – 21 săptămâni (10 săptămâni TEORIE+11săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)
SEMESTRUL II – 21 săptămâni (10 săptămâni TEORIE+11săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC)

Oferta activităţilor educative extraşcolare 2022-2023

Activităţile extracurriculare pe care şcoala noastră le propune elevilor, au conţinut cultural, artistic, spiritual, aplicativ, umanitar, recreativ, distractiv, care stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc. Ele sunt o modalitate de a înscrie şcoala în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al elevilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă.

Meniu